31 март 2010 г.

Мерките на правителството 6


И това е последната група мерки на правителството, наречена "социално-осигурителни системи".

Временно, до края на 2011 г. преустановяване на намаленията на осигурителните вноски.
Много вредна мярка. Първо, осигуровките са относително високи и представляват най-тежкият данък. Второ, намаляването им би стимулирало заетостта в момент когато безработицата бързо се увеличава. Трето, намаляването на осигуровките намалява стимулите за посивяване на икономиката. И четвърто, това противоречи на обещанието, с което ГЕРБ дойде на власт.

Формиране на общи принципи за по-нататъшно развитие на пенсионната реформа за постигане на финансова стабилност и автономност на системата при обвързване на осигурителните обезщетения с осигурителния принос, с дългосрочни цели 75% заместващ доход. До 31.05.2010 г. да се внесе за разглеждане в НСТС изготвената концепция за пенсионната реформа.
Пенсионната реформа е крайно наложителна. Крайно време е да се сложи край на разходния модел и държавната намеса.

Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на МРЗ гарантира правото на минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изпълнение на изискванията за това.
Всички тези неща ще отпаднат при една добра пенсионна реформа.

Увеличаване сумите, изплащани по реда на ЗГВРСНР, за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв. (ефект -5 млн.лв.)
Вредна мярка. Държавата трябва да се освободи от такива ангажименти. Всеки, който иска да се осигури срещу риска от несъстоятелност на работодателя си, трябва да може да го направи с доброволни застраховки в избран частен застраховател.

Отказ от увеличение на здравно-осигурителната вноска. Въвеждане на електронна пациентска здравна карта до края на 2010 г. Предприемане на драстични мерки за контрол и повишаване събираемостта на средствата в бюджета на НЗОК.
Добре е, че няма да се увеличава вноската. По принцип здравеопазването се нуждае спешно от пазарна реформа, която да реши безбройните проблеми на сегашната система. Какво включва драстични? Разстрел на нарушителите е драстична мярка, която със сигурност би вдигнала събираемостта, но...

Лицата, които не са здравноосигурени на друго основание, заплащат осигурителни вноски върху доходите от капитал и от собственост.
Стига кръпки на наработещата система. Проблемът ще се реши автоматично при една добра здравна реформа.

Въвеждане на трипартитно управление на НЗОК. Съвместно определяне на конкретните стъпки и етапи на здравната реформа с цел гарантиране на достъпа до качествена здравна грижа. До 31.05.2010 г. да се предложи за обсъждане в НСТС на концепция за здравната реформа.
Вредна мярка. Държавата бързо трябва да излезе от здравеопазването по холандския модел, както правителството обеща. А здравната каса трябва да се приватизира или закрие. Дебатът не трябва да се монополизира от "тристранката", която от своя страна трябва да се закрие като форма на обществен дебат, защото доказано не работи в полза на данъкоплатците.

Отлагане увеличаването на добавките към пенсиите на възрастните пенсионери над 75 годишна възраст и на преживелия съпруг с промяна в Закона за Държавния бюджет за 2010 г. и Кодекса за социално осигуряване. (ефект 142 млн.лв.)
Никакви пенсии не е добре да се вдигат преди да отмине фискалната криза.

Освобождаване на държавното обществено осигуряване от ангажимента да заплаща първите 3 дни от временната неработоспособност с оглед избягване на злоупотреби с осигурителната система.
Това е гасене на пожар в неработеща система. Проблемът ще се реши с реформа.
(Снимка: Уикипедия)

1 коментар: