31 март 2010 г.

Мерките на правителството 1

Правителството прие днес 60 кризисни мерки, които ще коментирам на части. Започвам с мерките "за подкрепа на фиска".

Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.
Ако става дума за еминиране на вътрешен и външен дълг, твърдо не. Спада доверието (а оттам се вдигат лихвените нива и спадат инвестициите), натоварват се бъдещите поколения, увеличават се разходите на държавата за лихви.

Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции. (ефект 500 млн.лв.)
Това е материя, която не разбирам.

Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса,приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет. (ефект 250 млн.лв.)
Приватизация да, но парите да останат във фискалния резерв и да се използват в бъдеще за пенсионна реформа.

Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд” и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.
Твърдо не. Първо трябва да се направи пенсионна реформа, която да дава възможност всеки да си избере в кой точно частен фонд да бъдат парите му - в такъв, който инвестира на българската борса, или не. В противен случай парите от фонда ще бъдат подложени на огромен корупционен риск.

Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободен от ДДС и митнически сборове.
Да, но отмяната не трябва да е временна.

Изграждане на публични регистри за:
- държавно и общинско имущество, отдадено под наем
- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.
Твърдо да. Всичко в държавата трябва да е прозрачно, за да се ограничат злоупотребите.

Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг. (ефект 164 млн.лв.)
Не разбирам тази мярка.

Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството. (ефект 80 млн.лв)
Да, това е доход, който трябва да се облага. Така ще се ограничи и прането на пари чрез хазарта. По-спорният въпрос е как да се определи данъчната основа, тъй като залозите са разход.

Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.
Това е много спорен въпрос, по който нямам категорично мнение. Факт е, че застрахователите използват сегашния данъчен режим, за да не плащат данъци. Трябва да се търси справедлив начин дейността им да бъде обложена, но не съм убеден, че предложената промяна е най-добрата възможност.

Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО за 2010 г., определен със ЗДБ на РБ от 1 на 1.1. (ефект 50 млн.лв.)
Това не го разбирам.

Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г. (ефект 26 млн.лв.)
Като временна мярка, по-скоро съм за. Но дългосрочно държавата трябва да продаде предприятията си и да спре да се занимава с бизнес.

Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно на общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г. - § 31 от ЗДБРБ за 2005 г. (ефект 25 млн.лв.)
Временно да, но дългосрочно имотите трябва да се продадат. Ако се дават под наем, значи не са нужни за основната дейност.

Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 хил. лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети . (ефект 35 млн.лв.)
Това е жалък популизъм, който в бъдеще ще бъде наказан от избирателите, които са подкрепили ГЕРБ заради самоопределянето й като дясна партия. Мярката върви в обратната посока на заявената преди изборите - към усложняване на дънъчната система вместо към опростяване и към наказване на по-заможните вместо към равенство пред закона.

Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, в случаите на освобождаване от работа. (ефект 15 млн.лв.)
Всички подобни мерки, обхващащи цели групи хора, дългосрочно трябва да се премахнат и социалната система да се погрижи индивидуално за всеки, който има нужда от помощ, за да се изправи на крака.

Няма коментари:

Публикуване на коментар