31 март 2010 г.

Мерките на правителството 2

Продължавам с мерките на правителството "за ограничаване на публичните разходи".

Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на „Е-Government” в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.
Твърдо да. Правителството трябваше да стартира това още от първия си ден.

Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители.
Твърдо да. Важно е процесът да е напълно прозрачен.

В рамките на 2010 г. учредяване на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура. (ефект 15 млн.лв.)
Да, но прозрачно.

Правителството да предложи на Парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%. (ефект 7.5 млн.лв.)
Популистка мярка с минимален ефект. Стимулира корупцията. Партиите, особено тези на власт, лесно могат да си намерят не особено законни алтернативни източници на средства.

Ограничаване с 10 % на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити, с изключение на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти в областта на образованието и социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация на персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени. (ефект 450 млн.лв.)
Да, но тук възможностите за рязане са много по-големи. Цели структури, включително министерства и агенции трябва да бъдат закрити. Нужен е спешен анализ на дейностите и бързи законодателни промени с цел освобождаване на държавата от много от тях.

Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.
Да, но възможностите за съкращаване на издръжката им са много по-големи.

Допълнителна субсидия за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет. (ефект -142 млн.лв.)
Твърдо не. Социалното министерство трябва да намери вътрешни ресурси, например като замрази скъпите и безсмислени програми за заетост и спре корупционните схеми за подпомагане. Цялата социална система има нужда от спешна реформа, а не от наливане на пари без ефект. Социалната система в момента не е фокусирана върху отделния човек, а върху цели групи хора, много от които нямат нужда от подпомагане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар