31 март 2010 г.

Мерките на правителството 3

Продължавам с мерките на правителството "за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата".

Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, съгласно договорените условия, нормативната уредба и директивите на ЕС.
Това трябваше вече да се е случило и дължимите пари да са изплатени. Какво прави правителството досега?

Възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи към фирмите.
А защо са забавяни?

Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми по оперативните програми и националните планове, с цел максимално усвояване на европейските фондове. Увеличаване на авансовите разплащания до 40%.
Защо държавата не се е издължила досега? "Ускоряване", "стартиране" и "максимално усвояване" са доста пожелателни и неясни. Не съм убеден, че авансовите разплащания решават някакъв голям проблем. Доколкото знам обаче така се засилва рискът за държавата при провал на даден проект.

Създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС, акцизи и европейски проекти.
А защо държавата не се издължи веднага, което ще обезсмисли регистрите?

Създаване задължения за фирмите чрез подписване на анекси към договорите им със съответния възложител, след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на КТ и КТД, както и задълженията към подизпълнителите и доставчиците.
Това е 100% популизъм.

Незабавни законови промени, които да гарантират, че периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите, ще бъде обявен за «ваканционен период», т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп до европроекти и обществени поръчки.
Да, но тук е възможно да се забърка голяма юридическа каша. Може би преди това трябва да се види дали фирмите няма да осъдят държавата за забавеното плащане.

Да се опростят процедурите и да се съкратят сроковете на производството по несъстоятелност.
Твърдо да. Излишната бюрокрация е вредна както при създаването на фирми, така и при прекратяването им поради несъстоятелност.

Министерство на финансите да публикува:
- всеки месец подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС.
- всеки месец подробни данни за движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него.
- всеки месец подробни данни за състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности деноминация по валути и текуща доходност.
- Министерство на финансите да събира и публикува на всеки три месеца информация за финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие – баланс и отчет за приходите и разходите им.
Твърдо да. Важно е да има прозрачност, за да има контрол от данъкоплатците. Но много важни са и сроковете. В момента данните, които министерството публикува се бавят твърде много. За да се съкратят сроковете данните трябва да се публикуват в най-кратките възможни срокове, а анализът да се добавя когато е готов.

Да се увеличи с 10 щатни бройки състава на АДФИ. Същата да започне в най-кратки срокове инспекции в Булгаргаз, НДК, НЕК и БДЖ. (ефект -0.250 млн.лв.)
Да, но само ако е за сметка на съкращения в рамките на Министерството на финансите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар